Stok Kangri

Documentary on trekking expedition to ‘Stok Kangri’ mountain submit in Ladakh, India.